neděle 29. ledna 2012

Wednesday - Day of Final Recomendations

Středa 7. září - Den závěrečných doporučení

Po snídani jsme se všichni sešli v přízemí hotelu k další společné aktivitě. Rozdělili jsme se do několika mezinárodních skupinek. Na základě znalostí získaných v průběhu projektu každá skupinka vytvořila vlastní návrh brožury s radami a doporučeními, jak žít zdravě. Jednotlivé skupiny pak prezentovaly své návrhy před ostatními a na závěr jsme společně zvolili vítězný návrh, který byl po skončení projektu vytištěn a rozeslán jednotlivým účastníkům. Po obědě jsme se vydali na výlet do Lednicko-Valtického areálu. Po prohlídce zámku Lednice jsme se přes park vydali k minaretu. Většina z nás sebrala odvahu a vydala se vstříc takřka nekonečnému schodišti. Odměnou nám byl krásný výhled do krajiny. Na zpáteční cestě jsme se svezli loďkou z nedalekého přístaviště. Poslední společný večer na nás čekala Goodbye party. Nejprve všichni účastníci odhalili svého „secret frienda,“ který jim po celou dobu projektu potají pomáhal nebo obdarovával drobnými pozornostmi. Zbytek večera jsme se věnovali loučení a domlouvání vzájemných návštěv.


Wednesday 6th September - Day of Final Recomendations

After the breakfast we met on the ground floor of the hotel to start another common activity. We split into several international groups. On the basis of new knowledge, each group created their own draft of a booklet with pieces of advice for living a healthy life. Each group presented their draft to the others and in the end we chose the best one, which was printed out and sent to all the participants after the end of the project.
After the lunch we went for a trip to Lednice-Valtice. After the visit of the Lednice chateau we went through the park to the minaret. Most of us were brave enough to try to climb almost endless stairs. As a reward we got a nice view of the landscape. On the way back we took a boat from a nearby harbor.
The night before we parted, we were throwing our Goodbye party. First, each participant revealed their “secret friend” who had helped them during the project secretly or had given them small gifts. The rest of the evening was spent saying goodbye and arranging mutual visits.

Žádné komentáře:

Okomentovat