neděle 29. ledna 2012

Saturday - Day of a Healthy Lifestyle

Sobota 3. září - Den zdravého životního stylu

Po mezinárodním večeru plném ochutnávání národních jídel a pití, přišel na řadu třetí den, který byl zaměřený na zdravý životní styl. Den jsme zahájili přednáškou odborníka na toto téma, který nás seznámil jak s obecnými fakty tak i s detaily tohoto dnes velice diskutovaného tématu. Na závěr přednášky proběhla diskuze kde padly zajímavé dotazy. Dále jsem se přesunuli ven kde již po předešlém vzájemném poznání jsme prohloubili vztahy v rámci celé skupiny. Po této aktivitě jsme navázali na téma dne, tedy zdravý životní styl, samotnou prací účastníků, kteří se rozdělili do skupin a sestavovali typický den studenta a jak byl měl vypadat s ohledem na správné stravovací návyky. Forma prezentace byla netradiční v kreslené podobě a s jen dodatečným vysvětlením. Po obědě se část skupinky rozhodla vydat na letohrádek Janův hrad, který se nacházel nedaleko našeho penzionu a dodržet tak základní pravidlo zdravého způsobu života, alespoň třicet minut pohybu denně. Náročný den jsme zakončili bowlingem, kde jsme zdokonalili naše schopnosti v této hře a zasmáli se naším neúspěchům a všem hodům končícím ve žlabu.

Saturday 3rd September 2011 - Day of a Healthy Lifestyle

After inter-cultural evening full of tasting national meals and drinks, comes 3rd day which was focused on healthy lifestyle. We have stared the day with seminar of expert on this topic, who introduced as general facts and even details of this highly discussed topic in nowadays world. At the end of this seminar we have had discussion where we had really interesting questions. Next we moved outside where we after previous know each other deepened our relations in whole group.After this activity we have continued with topic of the day, healthy lifestyle, with individual work of participants, who were divided into groups and made typical day of student according healthy food habits. Form of presentation was unusual as it was in cartoon and only with additional explanation. After lunch some of participants went to villa Januv hrad, which was nearby our pension and stay in touch with basic rule of healthy lifestyle, thirty minutes of movement in a day. Challenging day we finished with bowling, where we practices our skills in this game and had fun of our failures and all the throws which ended in channel or gutter.

Žádné komentáře:

Okomentovat