středa 15. srpna 2012

Health and MovEU 2011 brochure

Dear Friends,

I uploaded brochure of our project Health and MovEU 2012
you can find it here:
http://ulozto.cz/xc4uPCK/brozura-ham-ppt

password: ham2011

I hope, you will like it :)
Petra

neděle 29. ledna 2012

Wednesday - Day of Final Recomendations

Středa 7. září - Den závěrečných doporučení

Po snídani jsme se všichni sešli v přízemí hotelu k další společné aktivitě. Rozdělili jsme se do několika mezinárodních skupinek. Na základě znalostí získaných v průběhu projektu každá skupinka vytvořila vlastní návrh brožury s radami a doporučeními, jak žít zdravě. Jednotlivé skupiny pak prezentovaly své návrhy před ostatními a na závěr jsme společně zvolili vítězný návrh, který byl po skončení projektu vytištěn a rozeslán jednotlivým účastníkům. Po obědě jsme se vydali na výlet do Lednicko-Valtického areálu. Po prohlídce zámku Lednice jsme se přes park vydali k minaretu. Většina z nás sebrala odvahu a vydala se vstříc takřka nekonečnému schodišti. Odměnou nám byl krásný výhled do krajiny. Na zpáteční cestě jsme se svezli loďkou z nedalekého přístaviště. Poslední společný večer na nás čekala Goodbye party. Nejprve všichni účastníci odhalili svého „secret frienda,“ který jim po celou dobu projektu potají pomáhal nebo obdarovával drobnými pozornostmi. Zbytek večera jsme se věnovali loučení a domlouvání vzájemných návštěv.


Wednesday 6th September - Day of Final Recomendations

After the breakfast we met on the ground floor of the hotel to start another common activity. We split into several international groups. On the basis of new knowledge, each group created their own draft of a booklet with pieces of advice for living a healthy life. Each group presented their draft to the others and in the end we chose the best one, which was printed out and sent to all the participants after the end of the project.
After the lunch we went for a trip to Lednice-Valtice. After the visit of the Lednice chateau we went through the park to the minaret. Most of us were brave enough to try to climb almost endless stairs. As a reward we got a nice view of the landscape. On the way back we took a boat from a nearby harbor.
The night before we parted, we were throwing our Goodbye party. First, each participant revealed their “secret friend” who had helped them during the project secretly or had given them small gifts. The rest of the evening was spent saying goodbye and arranging mutual visits.

Tuesday - Day of the Trip to Brno

Úterý 6. září – Den exkurze do Brna

Dnes jsme chtěli účastníky projektu seznámit s krajským městem Brno, a tak první „aktivitou“ po snídani byl přesun do Břeclavi, odkud vyjížděl náš vlak.
Když jsme přijeli do Brna, navštívili jsme nejprve Denisovy sady – v tomto příjemném parčíku jsme posvačili/poobědvali a posilněni se vydali na Petrov (katedrálu sv. Petra a Pavla). Poté, co jsme se pokochali krásným výhledem na Brno z jejích věží, šli jsme se podívat do kapucínské hrobky na mumie mnichů. Nemohli jsme vynechat ani návštěvu známého Špilberku, na jehož druhém nádvoří jsme si poslechli zvonkohru. Pak už byl ale čas rozdělit se do skupin podle toho, jak si kdo chtěl užít volný čas. Jedna skupina vyrazila na nákupy, druhá dala přednost ochutnávce českého národního nápoje, piva. Ostatní se rozhodli strávit volný čas v menších skupinkách.
Všichni jsme se opět setkali u večeře v restauraci Leopold. Po dobrém jídle zbyl ještě nějaký čas na večerní drink a pak už jsme se museli vrátit do Lednice. Ačkoli to zprvu vypadalo, že nám ujede autobus z Břeclavi do Lednice, díky krátkému a rychlému běhu jsme ho chytili, takže nakonec vše dobře dopadlo.


Tuesday 6th September – Day of the Trip to Brno

Today we wanted to present to participants the regional city Brno. Thus the first activity after breakfast was transfer to Břeclav where we had to catch our train.
When we arrived to Brno, we visited Denisovy sady – in this nice park we ate our snack/lunch and refreshed we set out for the St. Peter and Paul’s cathedral, so called Petrov. After we took delight in marvelous view on Brno city from its towers, we went to the tomb of mummies of Capuchin monks. Of course we could not omit the famous Špilberk castle with chimes consisting of 15 bells. Then it was already a time to divide into groups and start to enjoy free time. One group went to do some shopping, second preferred to try Czech national beverage, beer. The others decided to spend free time on their own.
All of us met again by the dinner in restaurant Leopold. After good meal was also some time for evening drink and afterwards we already had to return to Lednice. Though it at first looked like we were going to miss a bus from Břeclav to Lednice, thanks to short quick run we caught it, so in the end everything came right.

Monday - Day of Wine and Dance

Pondělí 5. září - Den vína a tance

V tento den bylo ranní vstávání pro mnoho účastníků ještě těžší než obvykle, kvůli včerejšímu poznávacímu výletu na kolech. Po snídani jsme začali dopolední seminář, který se zabíval bojem proti stresu a vysvětlili jsme si jak se chovat ve stresových situacích. Poté následovala činnost, na kterou se spousta účastníků velice těšila a sice návštěva lázeňského bazénu. Po obědě jsme měli měli jako obvykle siestu následovanou různými volnočasovými aktivitami, jako například procházení po městě nebo běhání v parku. Odpoledne jsme se autobusem přesunuli do nedalekého města Podivín, kde nás čekala instruktorka zumby. Pro naprostou většinu z nás to byla úžasná zkušenost, protože jsme si tento druh cvičení vyzkoušeli na vlastní kůži poprvé. Pokud si někteří mysleli, že to vlasntě není žádná dřina, tak jsme velice rychle změnili názor. Těsně před konce lekce se z naší zumby málem stalo tancování v dešti. Obloha potemněla a začalo pršet. Většina se před deštěm schovala pod nedalekou střechu, ale někteří (ano já - Michal Studýnka) si nenechali ujít příležitost vychutnat si tento letní déšť pod otevřeným nebem. Večer jsme jeli do Valtic, města které jsme navšívili předchozí den na kolech. Jižní Morova je proslavená pěstováním vína a tak jsme chtěli účastníkům ukázat Valtické Podzemí. Jedná se o systém vzájemně propojených vinných sklepů, ze kterých je mnoho několik set let starých. Po prohlídce jsme měli posezení v jednom z větších sklepů, kde bylo připraveno občerstvení a ochutnávka vybraných vín. Nakonec jsme se vrátili do penzionu obohaceni o spoustu nových zkušeností z tohoto dne a spát jsme šli v o čekávání dalších zážitku dne následujícího.

Monday 5th September - Day of wine and dance

Today was waking up in the morning even harder for many of the participants, because of yesterday’s bicycle sightseeing trip. After breakfast, we begun the Anti-stress seminar where we learned some new things and it was explained to us ho to act in stressful situations. Later on we had an activity that everyone was looking forward to, visit to the spa swimming pool. After lunch there was the usual siesta following some indoor/outdoor activities such as taking a stroll in the town or running in chateau park. In the afternoon we moved by bus to a near-by city called Podivín, where our zumba instructor was already waiting for us. For absolute majority this was an amazing experience, because we had a chance to try this type of work out for the first time. If there were those who thought that it’s not really that hard, they quickly changed their mind. Just before the end of our lesson, this exercise nearly changed into dancing in the rain. As dark clouds summoned above our heads, it started to rain pretty hard. Most found shelter under a near-by roof, but some (yes me - Michal Studýnka) couldn’t resist the opportunity to enjoy this summer rain under an open sky. In the evening we moved to Valtice, the town we visited
previous day on bicycles. South Moravia is famed for it’s wines and so we wanted to show the participants the Valtice Underground. It’s a system of interconnected wine cellars, where many are several hundred years old. After a guided tour we sat down in one of the bigger cellars, where we had prepared a buffet as well as tasting of selected wines. At the end of the day we returned to the pension enriched by many new experiences from today and we went to sleep with expectations of the day following.

Sunday - Day of the Biking Trip

Neděle 4. září - Den výletu na kolech

V neděli nás probudilo krásné slunečně počasí, naprosto ideální pro jeden z vrcholů celého projektu – cyklistický výlet po Lednicko-Valtickém areálu. V rámci propagace pohybu a zdraví každý z účastníků vyfasoval kolo a helmu a společně jsme se vydali na túru mezi jednotlivými památkami areálu roztroušenými po celém okolí Lednice. Počet ujetých kilometrů přesáhnul neuvěřitelnou 30ítku a naše trasa nakonec vypadala následovně – Lednice – Apollonův
Chrám – statek Nový dvůr – Tři Grácie – Kaple sv. Huberta – Rendez-vous – Valtice – Hraniční zámeček – Rybniční zámeček – Lednice. Večerní program pak následoval po zaslouženém několikahodinovém odpočinku a skládal se ze dvou částí – „Večeru předsudků“ a hry „Co víš o mojí zemi“. V rámci první z nich sehrála každá z účastnických skupin krátkou scénku o předsudcích, které si chová vůči vybrané jiné účastnické zemi, v rámci druhé pak každá národní skupina prověřila znalosti ostatních účastníků o zemi, ze které pochází. V soutěži nakonec s přehledem zvítězili účastníci z Turecka, kteří v závěrečném kole setřásli vedoucí Českou republiku. Na třetím místě se umístnili zástupci Belgie.


Sunday 4th September - Day of the Biking Trip
Thu Sunday’s waking up was accompanied by beautiful sunny weather, absolutely ideal for one of the main highlights of the whole project – cycling trip around Lednice-Valtice Area. Promoting the ideas of health and move, each of us received a bicycle and a helmet and we all together vyjeli jsem towards a tour between the breathtaking sights of the Area spread all around Lednice. The number of ujetých kilometers překročit unbelievable 30 kilometers and our final trasa composed of the Town of Lednice, the Apollo Temple - Nový dvůr statek – Three Gracies Chateau – the Chappel of St. Hubert – the Randez-vous Chateau – the Town of Valtice- the Frontier Chateau – the Pond Chateau and the Town of Lednice again. The evening programme followed after several hours of zasloužený rest and it contained two parts – „The Evening of Prejudices“ and a knowledge game called „What Do You Know About My Country“. During the Evening of Prejudices, each of the national groups performed a short scene about the prejudices they have about another participant country, later, during the knowledge game, each of the groups tested the knowledge of other participants about the country from which they come from. After an amazing finish, the Turkish group found itself a winner of the game, leaving behind the Czech Republic and Belgium.

Saturday - Day of a Healthy Lifestyle

Sobota 3. září - Den zdravého životního stylu

Po mezinárodním večeru plném ochutnávání národních jídel a pití, přišel na řadu třetí den, který byl zaměřený na zdravý životní styl. Den jsme zahájili přednáškou odborníka na toto téma, který nás seznámil jak s obecnými fakty tak i s detaily tohoto dnes velice diskutovaného tématu. Na závěr přednášky proběhla diskuze kde padly zajímavé dotazy. Dále jsem se přesunuli ven kde již po předešlém vzájemném poznání jsme prohloubili vztahy v rámci celé skupiny. Po této aktivitě jsme navázali na téma dne, tedy zdravý životní styl, samotnou prací účastníků, kteří se rozdělili do skupin a sestavovali typický den studenta a jak byl měl vypadat s ohledem na správné stravovací návyky. Forma prezentace byla netradiční v kreslené podobě a s jen dodatečným vysvětlením. Po obědě se část skupinky rozhodla vydat na letohrádek Janův hrad, který se nacházel nedaleko našeho penzionu a dodržet tak základní pravidlo zdravého způsobu života, alespoň třicet minut pohybu denně. Náročný den jsme zakončili bowlingem, kde jsme zdokonalili naše schopnosti v této hře a zasmáli se naším neúspěchům a všem hodům končícím ve žlabu.

Saturday 3rd September 2011 - Day of a Healthy Lifestyle

After inter-cultural evening full of tasting national meals and drinks, comes 3rd day which was focused on healthy lifestyle. We have stared the day with seminar of expert on this topic, who introduced as general facts and even details of this highly discussed topic in nowadays world. At the end of this seminar we have had discussion where we had really interesting questions. Next we moved outside where we after previous know each other deepened our relations in whole group.After this activity we have continued with topic of the day, healthy lifestyle, with individual work of participants, who were divided into groups and made typical day of student according healthy food habits. Form of presentation was unusual as it was in cartoon and only with additional explanation. After lunch some of participants went to villa Januv hrad, which was nearby our pension and stay in touch with basic rule of healthy lifestyle, thirty minutes of movement in a day. Challenging day we finished with bowling, where we practices our skills in this game and had fun of our failures and all the throws which ended in channel or gutter.

Friday - Day of the Healthy Town

Pátek 2. září 2011 - Den zdravého města

Druhý dne projektu jsme začali povídáním o tom, co od projektu vzájemně očekáváme. Petra ještě jednou přivítal všechny účastníky v Lednici a popsal, co se bude v následujících dnech odehrávat, jaké aktivity nás měly celý projekt provázet a na co se můžeme všichni společně těšit. Hned ráno také proběhly první seznamovací hry a každý si vylosoval tzv. tajného kamaráda. V rámci dopoledního i odpoledního programu bylo také v plánu představení typického studentského dne v jednotlivých zemí, jež se účastnily projektu. Představení probíhala formou krátkých scének, u kterých jsme se velmi pobavily. Po obědě jsme se vydali na místní radnici, kde nás přivítal lednický místostarosta Ing. Leoš Tržil, od něhož jsme obdrželi dárkové tašky s prospekty o Lednicko-valtickém areálu. V předvečer byla na programu hra „Mission impossible“. Na začátku hry byli účastníci rozděleni do 5 týmu, které se skládaly vždy z 5 členů různé národnosti. Úkolem týmů bylo splnit 15 úkolů v daném časovém limitu. Mezinejzajímavější úkoly patřily vyfocení černé kočky, zakoupení jakéhokoli předmětu v hodnotě 5 Kč. Vždy záleželo na kreativitě týmu, jak se s daným úkolem byl schopen vypořádat. Po dni plném aktivit jsme se k večeru pustili do příprav „mezinárodního večera“, kde jsme společně ochutnali jednotlivé národní pokrmy a typické nápoje z každé země.